Site Overlay

موثر بر رفتار مصرف کننده از طریق شبکه های اجتماعی

رسانه های اجتماعی رفته از بودن فقط یک مکان برای دیدار با مردم و پیدا کردن دوستان جدید به مجازی خرید و فروش زمین. آیا در Twitter, Facebook, MySpace و یا دیگر سایت های شبکهبخوانید…موثر بر رفتار مصرف کننده از طریق شبکه های اجتماعی

چگونه برای نفوذ در رفتار مصرف کننده به سادگی مدیریت ارتباط

مانند بسیاری از روابط به منظور نگه داشتن هر دو طرف مصرف کننده و فروشنده خوشحال ارتباط زیادی پرورش می شود. بدون کمی عشق و توجه هیچ چیز رشد خواهد کرد. مدرن تر به نامبخوانید…چگونه برای نفوذ در رفتار مصرف کننده به سادگی مدیریت ارتباط