Site Overlay

10 وب سایت عالی برای یادگیری زبان انگلیسی – موسسه آموزش زبان آنلاین آفاق

معادل پارسی واژهٔ Gap «شکاف و فاصله» در میان دو چیز میباشد و واژهٔ Filler از مصدر To Fill به معنای «پُر کردن» گرفته شده است که به طور خلاصه Gap Filler به ساختاری گفته میگردد که در مکالمات در وقفهای مورد به کار گیری قرار میگیرد که مابین دو جمله به وجود میآید. در‌حالتی که بخواهیم روی حرف حساس زبانآموزان باشد، باید بگوییم که گزینش معلمهای مجرب، ترجیحاً دارای سابقهٔ حضور در کشورهای انگلیسی زبان، قرائت داستانهایی که به زبان عامیانه نوشته شدهاند و همچنین به کار گیری از رسانههایی که برگرفته از زندگی روزمرهٔ بومیان لهجه انگلیسی می باشد همچون سریالهایی خانوادگی که تعاملات روزمرهٔ مابین افراد را نشان ارائه می کنند و الگوبرداری از ساختارهای رایج به کار گرفته شده در آنها و در نهایت نهادینه نمودن آن ها از نحوه استفادهٔ مکرر در مکالمات میتواند به منزلهٔ راهکاری مطلوب در همین زمینه باشد و آنچه می تواند شتاب پیشرفت زبانآموزان را در مهارت گفتاری در لهجه مقصد زیاد کند، بهکارگیری ساختارهایی ذیل عنوان Pre-fabricated Sentnces و Gap Fillers میباشد. در واقع، جملات پیشساخته % قابلتوجهی از هر زبان را به خویش اختصاص ارائه می کنند (حدوداً 20 الی 25 درصد) و درصورتیکه بخواهیم به ماهیت چنین جملاتی پی ببریم، باید بگوییم اینگونه جملات ساختارهایی میباشند که گویشوان بدون تغییر‌و تحول در ساختارشان، مکرراً آن ها را در مکالمات و مکاتبات روزمرهٔ خویش استعمال میکنند. چنانچه بخواهیم مورد اولیه را به شکل لغت به لغت ترجمه کنیم، اصلی معادلی همچون «جملات پیشساخته» روبهرو خواهیم شد. آنچه در تصویر اول تماشا میشود، چندین بلوک سنگی میباشد که صرفاً بر روی یکدیگر قرار دیتا شدهاند ولی همین در حالی میباشد که در تصویر دوم بلوکهایی آجری را میبینیم که کلیدی سیمان به یکدیگر محکم شدهاند و از همین جهت کلمهٔ سیمان را بولد کردهایم که نقشی حیاتی در کنار هم نگاه داشتن، منسجم کردن و اصولی قرار گرفتن آجرها در کنار یکدیگری بازی می نماید و چنانچه بخواهیم تشبیهی اساسی پروسهٔ آموزش لهجه انگلیسی انجام دهیم، می توان واژگان همین زبان را به بلوکهای آجر و گرامر را به سیمان تشبیه کنیم به طوری که گرامر ضامن قرار گرفتن واژگان متعدد به شکلی بنیادین در کنار یکدیگر میگردد. در پاسخ به این سؤال که چهطور و چطور می توان به چنین زیرساختی دست یافت، می بایست گفت که همین گام یکی از از فرایند دشوار عمل مدیران و طراحان دورههای تدریس لهجه در مؤسسات محسوب می‌شود چرا که دستیابی به چنین زیرساختی بدون ساخت تمدن استعمال از آن، فعالیت بیهودهای خواهد بود. در واقع، هنگامی که زبانآموزی میخواهد از فردی که «لاغر» یا این که خوبتر بگوییم «خوشاندام» هست تعریف و تعریف کند، باید از هم اندازه انگلیسی آموزش گویش انگلیسی خواندن Slim استفاده کند. پس بهترین دوران یادگیری یک گویش چه زمانی است؟ در حقیقت زمانی که فراگیری زبان مادری شکل می‌گیرد (Acquisition)، فرد در هر جایی در معرض آن قرار دارد؛ چه در حین استراحت و تفریح و چه در حین آموزش و فراگیری سایر علم ها مانند ریاضی و فارسی. در شرایطی‌که به ریشهیابی این مسئله بپردازیم، به این نکته پی خوا هیم پیروزی که علل فراوانی همین موضوع را سبب ساز میگردد که از آن جمله میتوان به اساتیدی اشاره کرد که زندگی در یک محفظه مستقر را تجربه نکردهاند و همت نیز در فراگیری گویش متداول روزانه نکردهاند، کتبی آموزشی که زبانآموزان را در معرض یک گویش میزان کاملاً قانونی قرار می‌دهند و یا این که صرفاً به تدریس لغت و یا گرامر میپردازند، فراگیری زبان خارجی از نحوه روزنامه و خبر ها به نحوی که زبانآموز اهمیت یک لهجه تماما قانونی آشنا می‌شود و همینطور عدم تعامل حساس بومیان گویش مقصد چه از نحوه مکاتبه و چه از طریق مکالمات رودررو.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.