Site Overlay

علت شناسی سرطان تیروئید

در مقایسه با تعداد سلول های فولیکولی ، تعداد بسیار پاره ای سلول C در غده تیروئید طبیعی وجود دارد. در رخ وجود سلولهای طبیعی تیروئید و یا باقیمانده سلولهای سرطانی تیروئید در بدن بیمار (و هر سلول سرطانی تیروئیدی که بضاعت جذب ید را حفظ کرده باشد)، همین سلولها ید “سمی” رادیواکتیو را جذب و تغلیظ میکنند. در برخی مورد ها در صورت باقی ماندن شواهد بافت سرطانی در تستهای سالیانه این درمان تکرار میشود.از تیروئیدکتومی ناچیز تهاجم در سالهای آخر به جهت برداشتن ندولهای کوچک استفاده شده است. راسل میگوید که بعضی از اشخاصی که جراحی تیروئید انجام دادهاند و زنده ماندهاند حیاتی جراحت حاصل از برداشتن تیروئید مشکلی ندارند و آن را نشان افتخار میدانند. بعضی علامت ها و نشانههای سرطان تیروئید شامل صدای خشن، درد گردن و غدد لنفاوی بزرگشده است. در واقع شایعترین جور سرطان تیروئید (سرطان تیروئید پاپیلاری و فولیکولار)، بیشترین قابلیت و امکان درمانپذیری را دارد. سرطان تیروئید در هر گروه سنی صورت میدهد، البته بیشترین شیوع آن گاه از 30 سالگی و تهاجم آن در بیماران مسنتر بهطور قابلتوجهی بیشتر است. در رخ تماشا تهاجم لنفاوی ، مثبت نامیده می شود. سوابق خانوادگی شما ممکن هست دکتر را بر آن داشته باشد تا آزمایش ژنتیک را برای یافتن ژن هایی که خطر ابتلا به سرطان را افزایش می دهند ، سفارش کند. «بدخیمی» و «سرطان» واژههای ترسناکی هستند اما اکثر سرطانهای تیروئید بهخوبی قابلدرماناند حتی وقتی که سلولهای سرطانی به گرههای لنفاوی هم رسیده باشند که عموماً هم شکل میدهد. این مراقیت فراوان دارای میباشد چرا که بخش اعظمی از سرطانهای تیروئید به کندی رویش میکنند و حتی می توانند 10 تا 20 سال پس از معالجه اولیه عود کنند. حتی پس از جراحی موفق، بهبودی روزگار میبرد و بعضا بیماران به هفتهها مرخصی نیاز دارند. ناگفته نماند که پس از انجام جراحی می بایست به جهت از در بین بردن سلول های سرطانی باقی مانده از روش ید رادیواکتیو به کار گیری می سرطان تیروئید بدخیم شود. ید رادیواکتیو مانند یک فشنگ جادویی، کل سلولهای سرطانی جا باقی مانده از جراحی را می کشد و به سایر بافتها به طور کم جراحت رسانده یا اصلا زخم نمی رساند. مواد و شیوه ها : این مطالعه به رخ کوهورت گذشته نگر طراحی شده است. مواد و روشها: در همین مطالعه کوهورت قبلی نگر مقطعی، داده ها 631 نفر از بیماران مبتال به سرطان تیروئید حساس پاتولوژی پاپیلری فولیکولار و مراجعه کننده به بیمارستانهای قائم، امام رضا (ع) و سینا در استان خراسان رضوی چک شدند و اثر کارداران بالینی و جمعیت شناختی بر بقای بیماران مهم استفاده از نوع های پارامتری و نصفه پارامتری اساسی دو پیشامد مرگ و عود در همین داده ها بررسی شد. همین جهش ها در هر سلول از تن وجود دارااست و کلیدی آزمایش DNA قابل تشخیص است. اکثر وقت ها سرطان تیروئید را می قدرت وابسته به جور سرطان، سن تشخیص و سطح سرطان درمان کرد. وقتی که ذیل میکروسکوپ مورد بررسی قرار می گیرد ، سلول های توموری در کارسینوم مدولاری تیروئید می توانند از حیث اندازه و صورت از ریز و گرد تا بلند و باریک متعدد باشند. مطالعه حاضر مهم هدف تعیین مقدار فراوانی سرطان تیروئید و فرآیند تغییرات آن طی سال های 1388 تا 1397 در مراجعین به بیمارستان شهید بهشتی همدان انجام شده است. بحث و نتیجه گیری: همین مطالعه نشان می دهد که شیوع سرطان تیروئید در طی دوران هنگامی 9 ساله ارتقا پیدا کرده میباشد و نیاز به بررسی علل افزایش شیوع سرطان تیروئید در مرحله استان و انتخاب راهکارهای پیشگیری و در دست گرفتن می باشد. پرتوها: قرارگیری در معرض پرتوهای پزشکی از گزاره طی آزمایشات تشخیصی خطر ابتلا به همین سرطان ارتقا می یابد. آزمایش خون تستی نمی باشد که بتواند نشاندهنده سرطان تیروئید باشد البته دکتر ممکن هست به همین خاطر که بداند آیا تیروئید شما صحیح عمل می کند و یا این که خیر همین آزمایش را تجویز کند. نتیجه گیری: اصلی دقت به شیوع قابل توجه سرطان تیروئید در مبتلایان به گواتر ندولر و همین که تشخیص صحیح و درمان سریع در پیش اطلاع رسانی بیماران آن ها دوچندان موءثر است توصیه می شود که گزینه اعتنا همکاران قرار گیرد و از Fine Needle Aspiration حتما به کار گیری شود و در مورد ها قطعی و یا این که شک وتردید به سرطان جراحی رخ پذیرد. ناشی می شود . شایع ترین صورت سرطان تیرویید، سرطان تیرویید پاپیلاری از سلول های فولیکولی ناشی می شود که هورمون های تیروئید را ایجاد و ذخیره می کنند. همین تغییر تحول ممکنست هنگامی صورت دهد که DNA یک سلول توسط یک عامل محیطی، مثل اشعه های رادیواکتیو، جراحت میبیند، و یا ممکنست بدون یک علت خارجی و ناشی از رویدادهای تصادفی باشد که گاهی در داخل یک سلول رخداد میافتد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *