Site Overlay

جدول پخش مدرسه تلویزیونی یکشنبه ۱۶ شهریور

[ad_1]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،

آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی را در دومین روز سال تحصیلی مشخص کرد، مدرسه تلویزیونی در کنار شبکه شاد مکمل آموزشی برای دانش آموزان در مقاطع مختلف است و آنها می‌توانند از ظرفیت موجود برای آموزش و تقویت دانسته‌های خود بهره بگیرند.

جدول پخش آموزش‌ها در شبکه آموزش برای مقاطع تحصیلی ابتدایی، متوسطه اول و دوم برای یکشنبه ۱۶ شهریور، به قرار زیر است:

شبکه ‌آموزش

فنی و حرفه ای و کاردانش:
ساعت٨ تا ٨:٣٠ الزامات محیط کار -مشترک شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش
ساعت٨:٣٠ تا ٩ مدیریت تولید -مشترک شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش
ساعت ٩ تا ٩:٣٠ نوآوری و کارآفرینی- مشترک شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش
ساعت ٢٠:۵٠ تا ٢١:١۵ درس فناوری های نوین -مشترک زمینه صنعت
ساعت ٢١:١۵ تا ٢١:۴۵ درس تاریخ هنر جهان -مشترک زمینه هنر و گرافیک

پایه ابتدایی:
ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ بازی و‌ ریاضی پایه اول
ساعت ١١:١٠ تا ١١:٣۵ پیام ها و هدیه های آسمانی پایه دوم
ساعت ١١:٣۵ تا ١٢ فارسی و‌ نگارش پایه سوم
ساعت ١٢ تا ١٢:٢۵ علوم تجربی و‌ تفکر پایه چهارم
ساعت ١٢:٢۵ تا ١٢:۵٠ مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه پنجم
ساعت ١٣:١۵ تا ١٣:۴۵ فارسی و‌نگارش پایه ششم

متوسطه اول:
ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵:٠٠ ریاضی پایه هفتم ( راهبردهای حل مسئله)
ساعت ١۵:٠٠ تا ١۵:٣٠ ریاضی پایه هشتم ( یادآوری عددهای صحیح )
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ ریاضی پایه نهم ( معرفی مجموعه )

متوسطه دوم :
ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ شیمی ١ پایه دهم رشته علوم تجریی و ریاضی فیزیک

ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ شیمی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیم

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ شیمی٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی

ساعت ١٧:٣٠ تا ١٨ درس ریاضی١ پایه دهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ٢٠ تا ٢٠:٢۵ درس ریاضی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی

ساعت ٢٠:٢۵ تا ٢٠:۵٠ درس ریاضی٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی

متوسطه دوم
شبکه ۴
ساعت٨ تا ٨:٣٠ ریاضی و آمار ۱, پایه ۱۰، ادبیات و علوم انسانی

ساعت ٨:٣٠ تا ٩ ریاضی و آمار۲، پایه ۱۱، ادبیات و علوم انسانی

ساعت ٩ تا ٩:٣٠ ریاضی و آمار ۳، پایه۱۲، ادبیات و علوم انسانی

ساعت ٩:٣٠ تا ١٠ فارسی۱،پایه ۱۰، مشترک رشته ها،

ساعت ١٠ تا ١٠:٣٠ فارسی۲،پایه ۱۱، مشترک رشته ها

ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ فارسی۳، پایه۱۲، مشترک رشته ها

ساعت ١١ تا ١١:٣٠ فارسی۳، پایه ۱۲،مشترک،رشته ها

ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ ،هندسه ۱، پایه ۱۰، رشته ریاضی فیزیک

ساعت ١٢تا ١٢:٣٠ هندسه۲ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ هندسه۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک

شبکه قرآن :
ساعت ١۵ تا١۵:٣٠ علوم و معارف قرآنی١ پایه١٠ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ اصول عقاید٣ پایه١٢ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ اصول عقاید١پایه١٠ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ اصول عقاید٢ پایه١١ رشته علوم و معارف اسلامی

[ad_2]

Source link

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.