• خواهرم  ای  دختر  ایران  زمین……….یک  نظر  عکس  شهیدان  را  ببین(محمد رضا آقاسی)
 • در  امور  خویش  سرگردان  نشو………نو عروس  چشم نامردان  نشو (محمد رضا آقاسی)
 • زن چون عفیف گشت وسخندان و پارسا ……دیدار او هزار غم و درد را  دواست (دکتر دلفی)
 • دخترا می کنم از مغلطه کاران خبرت          که مبادا ببرند از ره عفت به درت (اسما عیل دهقان)
 • جلوه حسن توای زن به خود آرایی نیست        نیست گر ساده جمال تو تماشایی نیست(ژاله اصفهانی)
 • از عفت و طهارت وپاکی و روشنی                       دایم وجود خویشتن اندر حصار دار

خوش چشمه ایست طبع تو در مرغزار تن                این چشمه را ز خاک طمع بی غبار دار

 • گرمن آلوده دامنم چه عجب                              همه عالم گواه عصمت اوست                      
 • من که باشم درآن حریم که صبا                        پرده دار حریم حرمت اوست(حافظ)
 • دارد متاع عفت از چارسو خریدار                          بازارخودفروشی این چارسو ندارد(شهریار)
 • جزوصف پیش رویت درپشت سرنگویم             روکن به هرکه خواهی گل پشت و رو ندارد تن
 • تو حجاب عزت، پس اوهزار جنت                      شکران و ماه رویان همه همچو مه مطهر
 • صعقه می خواهی حجابی درگذار                        فتنه می جویی نقابی برفکن
 • در پرده تو را خجسته ماهی ست                       کز چشم دلت بدو نگاهی ست(جامی)
 • تو دون پرده خلقی به تو مبتلا ندانم                   به چه حیله می بری تو که رخ نمی نمایی

(هاتف اصفهانی)

 • از حجاب حسن شرم آلوده ی لیلی، هنوز

بید مجنون سر به پیش انداختن بار آورد (صائب تبریزی)

 • رمز عشق تو به ارباب نتوان گفت                            سخن از تاب تب شعله به خس نتوان گفت (اقبال لاهوری)
 • هر که از این خوان هستی جرعه نوغفلت است/  آخرش چون من به جان باید خریدن نیش را
 • هر شاخه ای که از باغ برون آرد سر/ در میوه آن طمع کند راهگذر/ بی حجابی مانند شاخه ای است بیرون از حصار
 • هر چند در ثمرات عفت، تامل بیشتری کردم ، رغبت من در اکتساب آن زیادت گشت.(کلیله و دمنه)
 • به عنبر فروشان اگر بگذری                                     شود جامه تو همه عنبری

و گر بگذری سوی انگشت گر                                     از او جز سیاهی نیابی اثر(فردوسی)

 • ضامن فردای تو وجدان توست                                  صورت زیبا فقط زندان توست 
 • عشق اگر خواهی، قفس باید شکست                         هرچه زیبایش کنی، مشکل تر است