• سنگفروش های وجود هر انسان خاکی به وسیله پوشش و حجاب از گزند علف های هرز در امان می ماند.
  • تنها رعایت حجاب اسلامی  می‌تواند امنیت خانم‌ها را حفظ نماید.
  • حجاب احساس ارزشمندی است که موقعیتی بلندمرتبه برای زنان پدید می‌آورد.
  • حجاب قانون حکیمانه ای است که عامل  نیکبختی زن  و پاکی خانواده و اجتماع  می‌باشد.
  • این حجاب کامل است که می تواند زنان را از آسیب های احتمالی حفظ کند.
  • حجاب اسلامی وسیله حفظ و صیانت عفاف انسانی است.
  • حفظ حجاب به زن کمک می کند تا بتواند به آن رتبه معنوی عالی خود برسد دچار آن لغزشگاه های بسیار لغزنده ای که سر راهش قرار داده اند نشود.
  • حجاب حریمی برای زن ایجاد می کند تا بتواند در عرصه های اقتصادی  فرهنگی  اجتماعی  حضور داشته باشد.
  • هیچ کس به اسم آزادی ، دیوار خانه اش را برنمی دارد و در حیاطش را باز نمی گذارد.
  • حجاب دیواری است که راه را بر دزد عفاف می بندد و زن را در دژ کرامت مصون می سازد.