ورژن جدید حریم آسمانی را چطور میبینید؟
(75.50%) 225
عالی
(11.07%) 33
متوسط
(13.42%) 40
ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 298